Глинка Борис Борисович – Герой Советского Союза         Брат Дважды Героя Советского Глинка Д.Б. 14.09.1914г. – 11.05.1957г.

Image

Глинка Дмитрий Борисович – Дважды Герой Советского Союза, Брат Героя Советского Глинка Б.Б.               12.12.1917г. – 01.03.1979г.

Image